نام و نام خانوادگی: مهران قلعه نوی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای/استادیار
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
رزومه
پست الکترونیک: mghalenoy@qums.ac.ir
شماره تماس مستقیم: 5-02833336001 داخلی 3916
آدرس: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، دانشکده بهداشت

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0