در اولین مرحله از فرایند تولید محتوی،پس از بررسی درخواست استاد مربوط و تایید موضوع در کمیته سیاستگذاری آموزش مجازی، جلسه تحلیل محتوی با حضور استاد و تیم فنی برگزار می گردد و فایلهای آموزشی مربوط به تولید اسلاید و پادکست در اختیار استاد قرار داده شده و درخواست می شود جند روز قبل از حضور اسلایدها را تهیه و به تیم تولید محتوی تحویل نمایند. در واحد آکوستیک پادکست بر اساس ضوابط استاندارد تهیه و بعد از ویرایش در اختیار تیم فنی تولید محتوی با نرم افزارهای مربوط قرار داده می شود. لینک فایل محتوی تولید شده جهت بررسی و رفع اشکالات احتمالی به استاد ارایه می شود. خلاصه مراحل ذکر شده در فلوچارت زیر قابل مشاهده می باشد.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0