نظر به رشد لحظه ای و پرشتاب تکنولوژی اطالعات و اهمیت آن در توسعه آموزش کشور، در پاسخ به نیازهای عمومی

و تخصصی آحاد جامعه و بویژه مخاطبین اصلی دانشگاه، با توجه به اولویتهای نظام سالمت و در راستای تأمین اهداف

طرح تحول در آموزش علوم پزشکی، با عنایت به زیرساخت های موجود، دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد که

با استفاده از توان علمی و تخصصی اعضای هیأت علمی و کارشناسان زبده خود و جلب همکاری بخش خصوصی، بیه

برنامه های آموزش غیر حضوری و بویژه آموزش های الکترونیکی در دو سطح عمومی و آکادمیک رونق بخشییده و در

این جهت گامهای اساسی و بنیادی بردارد.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0